Acampe Acanthephippium Acineta Acriopsis Ada Adenoncos Aerangis Aeranthes Aerides Amesiella Amitostigma Ancistrochilus Angraecum Anguloa Ansellia Anthogonium Appendicula Arachnis Arpophyllum Arundina Ascocentrum Aspasia Barbosella Barkeria Bifrenaria Bletilla Bothriochilus Brassavola Brassia Bulbophyllum Cadetia Caladenia Calanthe Capanemia Catasetum Cattleya Cephalanthera Cephalantheropsis Ceratocentron Ceratochilus Ceratostylis Chamaeangis Chamaegastrodia Chiloschista Christensonia Cischweinfia Cleisocentron Cleisostoma Clowesia Cochleanthes Coelia Coeloglossum Coelogyne Comparettia Corybas Coryanthes Cremastra Cyclopogon Cycnoches Cymbidiella Cymbidium Cynorkis Cypripedium Cyrtosia Cryptopus Chysis Chytroglossa Dactylorhiza Dactylostalix Dendrobium Dendrochilum Dichaea Dimorphorchis Diplocaulobium Diuris Dracula Dyakia Encyclia Epidendrum Epigeneium Epipactis Epipogium Eria Eulophia Flickingeria Gastrochilus Gastrodia Gastrorchis Gomesa Goodyera Gongora Grammangis Grammatophyllum Grosourdya Habenaria Haraella Hetaeria Holcoglossum Ionopsis Isabelia Isochilus Jumellea Kuhlhasseltia Laelia Lecanorchis Lepanthes Lepanthopsis Leptotes Liparis Lockhartia Ludisia Luisia Lycaste Macradenia Malaxis Malleola Masdevallia Maxillaria Mediocalcar Meiracyllium Micropera Microsaccus Microterangis Miltonia Miltoniopsis Mormodes Mormolyca Myoxanthus Nageliella Neobenthamia Neofinetia Neotinea Neottia Neottianthe Nervilia Oberonia Octomeria Odontoglossum Oeceoclades Oeoniella Oncidium Ophrys Orchis Oreorchis Ornithocephalus Ornithophora Paphinia Paphiopedilum Papilionanthe Paraphalaenopsis Pelatantheria Peristeria Phaius Phalaenopsis Pholidota Phragmipedium Platanthera Plectrelminthus Pleione Pleurothallis Podangis Polycycnis Polystachya Pomatocalpa Ponerorchis Promenaea Pteroceras Pterostylis Rangaeris Renanthera Restrepia Restrepiella Rhynchostylis Robiquetia Rodriguezia Rudolfiella Sarcochilus Sarcoglottis Sarcophyton Scaphosepalum Scaphyglottis Schoenorchis Schomburgkia Sedirea Seidenfadenia Serapias Smitinandia Sobralia Sophronitis Soterosanthus Spathoglottis Spiranthes Stanhopea Stelis Stenoglottis Stereochilus Stigmatodactylus Taeniophyllum Tetramicra Thecostele Thelasis Thrixspermum Thunia Tipularia Trias Trichocentrum Trichoglottis Trichopilia Trichotosia Trigonidium Vanda Vandopsis Vanilla Xylobium Yoania Zeuxine Zootrophion Zygopetalum

CypripedioideaeˆŸ‰Θ

Cypripedium Paphiopedilum Phragmipedium

SpiranthoideaeˆŸ‰Θ

Cranichideae˜A

GoodyerinaeˆŸ˜A

Chamaegastrodia Goodyera Hetaeria Kuhlhasseltia Ludisia Zeuxine

SpiranthinaeˆŸ˜A

Cyclopogon Spiranthes Sarcoglottis

OrchidoideaeˆŸ‰Θ

Diurideae˜A

CaladeniinaeˆŸ˜A

Caladenia

DiurinaeˆŸ˜A

Diuris

PterostylidinaeˆŸ˜A

Pterostylis

AcianthinaeˆŸ˜A

Corybas Stigmatodactylus

Gastrodieae˜A

EpipogiinaeˆŸ˜A

Epipogium

GastrodiinaeˆŸ˜A

Gastrodia

Neottieae˜A

LimodorinaeˆŸ˜A

Cephalanthera Epipactis

ListerinaeˆŸ˜A

Neottia

HabenariinaeˆŸ˜A

Habenaria

OrchidinaeˆŸ˜A

Amitostigma Coeloglossum Cynorkis Dactylorhiza Ophrys Orchis Neotinea Neottianthe Platanthera Ponerorchis Serapias Stenoglottis

Epidendroieae ˆŸ‰Θ

Nervilieae˜A

NerviliinaeˆŸ˜A

Nervilia

Vanilleae˜A

LecanorchidinaeˆŸ˜A

Lecanorchis

VanillinaeˆŸ˜A

Cyrtosia Vanilla

Arethuseae˜A

ArundinaeˆŸ˜A

Arundina

BletiinaeˆŸ˜A

Acanthephippium Ancistrochilus Bletilla Bothriochilus Calanthe Cephalantheropsis Gastrorchis Phaius Spathoglottis

ChysiinaeˆŸ˜A

Chysis

Coelogyneae˜A

CoelogyninaeˆŸ˜A

Coelogyne Dendrochilum Pholidota Pleione

ThuniinaeˆŸ˜A

Thunia

Cymbidieae˜A

AcriopsidinaeˆŸ˜A

Acriopsis

CatasetinaeˆŸ˜A

Catasetum Clowesia Cycnoches Mormodes

CyrtopodinaeˆŸ˜A

Ansellia Cymbidiella Cymbidium Grammangis Grammatophyllum

EulophiinaeˆŸ˜A

Eulophia Oeceoclades

ThecostelinaeˆŸ˜A

Thecostele

Dendrobieae˜A

BulbophyllinaeˆŸ˜A

Bulbophyllum Trias

DendrobiinaeˆŸ˜A

Cadetia Dendrobium Diplocaulobium Epigeneium Flickingeria

Calypsoeae˜A

Cremastra Dactylostalix Oreorchis Tipularia Yoania

Epidendreae˜A

ArpophylliinaeˆŸ˜A

Arpophyllum

CoeliinaeˆŸ˜A

Coelia

LaeliinaeˆŸ˜A

Barkeria Brassavola Cattleya Encyclia Epidendrum Isabelia Isochilus Laelia Leptotes Nageliella Scaphyglottis Schomburgkia Sophronitis Tetramicra

MeiracylliinaeˆŸ˜A

Meiracyllium

PolystachynaeˆŸ˜A

Neobenthamia Polystachya

PleurothallidinaeˆŸ˜A

Barbosella Dracula Lepanthes Lepanthopsis Masdevallia Myoxanthus Octomeria Pleurothallis Restrepia Restrepiella Scaphosepalum Stelis Zootrophion

SobraliinaeˆŸ˜A

Sobralia

ArethusinaeˆŸ˜A

Anthogonium

Malaxideae˜A

Liparis Malaxis Oberonia

Maxillarieae˜A

LycastinaeˆŸ˜A

Anguloa Bifrenaria Lycaste Rudolfiella Xylobium

MaxillariinaeˆŸ˜A

Maxillaria Mormolyca Trigonidium

OncidiinaeˆŸ˜A

Ada Aspasia Brassia Capanemia Chytroglossa Cischweinfia Comparettia Gomesa Ionopsis Lockhartia Macradenia Miltonia Miltoniopsis Odontoglossum Oncidium Ornithophora Rodriguezia Trichocentrum Trichopilia

OrnithocephalinaeˆŸ˜A

Ornithocephalus

StanhopeinaeˆŸ˜A

Acineta Gongora Paphinia Peristeria Polycycnis Soterosanthus Stanhopea

ZygopetalinaeˆŸ˜A

Cochleanthes Dichaea Promenaea Zygopetalum

Podochileae˜A

EriinaeˆŸ˜A

Ceratostylis Eria Mediocalcar Trichotosia

PodochilinaeˆŸ˜A

Appendicula

ThelasiinaeˆŸ˜A

Thelasis

Vandeae˜A

AerangidinaeˆŸ˜A

Aerangis Chamaeangis Microterangis Podangis Rangaeris

AeridinaeˆŸ˜A

Acampe Adenoncos Aerides Amesiella Arachnis Ascocentrum Ceratocentron Ceratochilus Chiloschista Christensonia Cleisocentron Cleisostoma Cryptopus Dimorphorchis Dyakia Gastrochilus Grosourdya Haraella Holcoglossum Luisia Malleola Micropera Microsaccus Neofinetia Papilionanthe Paraphalaenopsis Pelatantheria Phalaenopsis Plectrelminthus Pomatocalpa Pteroceras Renanthera Rhynchostylis Robiquetia Sarcochilus Sarcophyton Schoenorchis Sedirea Seidenfadenia Smitinandia Stereochilus Taeniophyllum Thrixspermum Trichoglottis Vanda Vandopsis

AngraecinaeˆŸ˜A

Aeranthes Angraecum Jumellea Oeoniella

inserted by FC2 system